NL | FR | EN
Werkwijze

P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied


Patrick A. A. Vanhaute is in zijn hoedanigheid van advocaat aangesloten bij de Balie van Antwerpen (België) en Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) en verleent zijn diensten middels de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht “P. Vanhaute BVBA”.

Tenzij dit uitdrukkelijk anderszins schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de verhouding tussen P. Vanhaute BVBA en de cliënt in het kader van de levering van juridische diensten aan de cliënt en dit zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg.


Erelonen en Onkosten

 
Een overzicht van de erelonen van P. Vanhaute BVBA kan op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen door het verzenden van een e-mail naar het volgende adres:info@pvanhaute.be

Geheimhoudingsplicht en Behandeling van de Zaak 

Binnen P. Vanhaute BVBA, zal elke zaak door één of meer advocaten worden behandeld.

De geraadpleegde advocaat kan voor alle of een gedeelte van de te volbrengen taken worden vervangen door een andere advocaat van P. Vanhaute BVBA of door een lid van het juridisch netwerk waar P. Vanhaute BVBA deel van uitmaakt. 

P. Vanhaute BVBA zal alle taken, die niet door een advocaat dienen te worden volbracht, toewijzen aan vakdeskundigen van haar keuze (gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, experts, boekhouders, enz.). 

Alle advocaten zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Daarenboven, is het voltallige personeel van P. Vanhaute BVBA eveneens gehouden tot de geheimhoudingsplicht. 

Alle stukken die worden uitgewisseld tussen advocaten dienen in beginsel vertrouwelijk te worden behandeld. In voorkomend geval, verbindt de cliënt zich ertoe deze vertrouwelijkheid te vrijwaren en op geen enkele wijze gebruik te maken van de vertrouwelijke stukken, die hem mogelijk werden overgemaakt. 

Mededelingsplicht - Termijnen


De cliënt verbindt zich ertoe – op eigen initiatief of op verzoek van de advocaat – alle nodige en nuttige informatie en documentatie aan de advocaat mede te delen.

De cliënt is aansprakelijk voor alle schade of hinder die kan voortvloeien uit een laattijdige, onjuiste of onvolledige mededeling van gegevens of stukken.

In dit verband, worden de advocaat en P. Vanhaute BVBA door de cliënt uitdrukkelijk gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.

In geval de cliënt kennis heeft of zou moeten hebben van een welbepaalde termijn of een belangrijke datum, is hij ertoe gehouden hiervan onverwijld kennis te geven aan de behandelende advocaat en in dit verband alle stukken en informatie mede te delen.

De behandelende advocaat waakt over de eerbiediging van alle wettelijke termijnen.

Indien een cliënt wenst dat een zaak binnen een welbepaalde termijn wordt behandeld, dient dit uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

Beperking van aansprakelijkheid


De advocaten van P. Vanhaute BVBA worden allen gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum bedrag van 1.250.000,00 € per vordering.

Betalingsvoorwaarden


Aan de eindstaat van ereloon en onkosten van P. Vanhaute BVBA dient te worden voldaan binnen 30 dagen na kennisgeving.

In geval van laattijdige betaling, zullen verwijlsintresten verschuldigd zijn aan de toepasselijke wettelijke rentevoet en dit zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling.

In geval van laattijdige betaling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 500,00 €, onverminderd elke vergoeding van gerechtskosten die kan worden opgelegd in het kader van een gerechtelijke vervolging.

In geval van laattijdige betaling, behoudt P. Vanhaute BVBA zich het recht voor om zijn dienstverlening op te schorten.

De cliënt zal aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit een dergelijke opschorting.

Rechterlijke bevoegdheid – Toepasselijk recht


Bij geschillen tussen P. Vanhaute BVBA en de cliënt, komt de rechterlijke bevoegdheid uitsluitend toe aan de rechtscolleges van Antwerpen (België).

P. Vanhaute BVBA behoudt zich het recht voor om een zaak aanhangig te maken bij de rechtscolleges van de woonplaats van de cliënt.

Afhankelijk van de plaats waar de diensten werden geleverd, zal toepassing worden gemaakt van het Belgisch of Luxemburgs recht, met inbegrip van de desbetreffende ethische regels waaraan de advocaten van P. Vanhaute BVBA dienen te voldoen.