NL | FR | EN
Praktijk
 

Belastingrecht


VANHAUTE ADVOCATEN verleent advies aan zijn cliënten binnen het vakgebied van het Belgisch en internationaal belastingrecht, waarbij bijzonder nadruk wordt gelegd op de nationale en internationale fiscale planning. Wij staan eveneens ten dienste van onze cliënten in het kader van geschilbeslechtingen met Belgische en buitenlandse fiscale overheden en dit zowel op administratief als gerechtelijk niveau (fiscale rechtbanken). 

Onze belastingpraktijk behelst naast de personen- en vennootschapsbelasting ook alle aspecten van de indirecte belasting, zoals met name de btw, de lokale, regionale en milieubelasting en de douanerechten en accijnzen. 

In het kader van meer specifieke transacties, verstrekken wij “Tax Opinions” en staat wij in voor het voorafgaand bekomen van fiscale akkoorden in België en het buitenland. Daarnaast, voert ons kantoor “Due Diligence”-onderzoeken uit in het raam van overnames en reorganisaties van ondernemingen. Particuliere cliënten doen veelal een beroep op onze diensten voor hun successie- en vermogensplanning.

Vennotschapsrecht


Het vennootschapsrecht voorziet in een brede waaier aan instrumenten om uw bedrijf juridisch vorm te geven. In het kader van deze vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, staat VANHAUTE ADVOCATEN zijn cliënten bij van de oprichting van hun vennootschap tot aan de eventuele ontbinding en vereffening. Hierbij staat ons kantoor onder andere in voor de opstelling en wijziging van statuten en het uitwerken van herstructureringen, overnames, fusies en kapitaalsverhogingen en -verlagingen.

Burgerlijk recht (overeenkomsten)


Particuliere overeenkomsten en commerciële akkoorden worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd, waarbij de rechtspositie van de partijen bij het beëindigen van de overeenkomst voorafgaand in overweging dient te worden genomen. Eenvoudige contractuele ingrepen maken het voor partijen bovendien mogelijk om in het raam van gangbare transacties de vrijwaring van hun rechten aanzienlijk te verbeteren. In dit kader, verleent VANHAUTE ADVOCATEN deskundig advies aan zijn cliënten bij het opstellen van diverse types van overeenkomsten (verkoop, huur, zakelijke rechten, leasing, aanneming, leningen, waarborgen, enz.).

Handelsrecht


In de zakenwereld is het van primordiaal belang om verbintenissen nauwgezet te kwalificeren met het oog op het voorkomen van toekomstige geschillen. Er kan contractueel worden voorzien in alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals arbitrage of bemiddeling, maar deze alternatieven dienen echter voorafgaand te worden omkaderd. Daarnaast, is het voor een partij aanbevolen om vóór het afsluiten van een verbintenis de nodige informatie in te winnen over de reikwijdte van haar aansprakelijkheid in geval zij of één van haar handelspartners zich schuldig maakt aan een gebrekkige uitvoering van een overeenkomst. Deze aanpak maakt het met name mogelijk om een groot aantal problemen te vermijden. In dit kader, staat VANHAUTE ADVOCATEN zijn cliënten bij in het opstellen van hun overeenkomsten, het reviseren van hun verbintenissen alvorens deze definitief worden afgesloten en biedt het kantoor, in voorkomend geval, de nodige begeleiding bij gerechtelijke procedures.