NL | FR | EN
Mededelingsplicht - termijnen
 
P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Mededelingsplicht - Termijnen 

De cliënt verbindt zich ertoe – op eigen initiatief of op verzoek van de advocaat – alle nodige en nuttige informatie en documentatie aan de advocaat mede te delen. 

De cliënt is aansprakelijk voor alle schade of hinder die kan voortvloeien uit een laattijdige, onjuiste of onvolledige mededeling van gegevens of stukken. 

In dit verband, worden de advocaat en P. Vanhaute BVBA door de cliënt uitdrukkelijk gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid. 

In geval de cliënt kennis heeft of zou moeten hebben van een welbepaalde termijn of een belangrijke datum, is hij ertoe gehouden hiervan onverwijld kennis te geven aan de behandelende advocaat en in dit verband alle stukken en informatie mede te delen. 

De behandelende advocaat waakt over de eerbiediging van alle wettelijke termijnen. 

Indien een cliënt wenst dat een zaak binnen een welbepaalde termijn wordt behandeld, dient dit uitdrukkelijk te worden overeengekomen.