NL | FR | EN
Handelsrecht
 
HANDELSRECHT

In de zakenwereld is het van primordiaal belang om verbintenissen nauwgezet te kwalificeren met het oog op het voorkomen van toekomstige geschillen. Er kan contractueel worden voorzien in alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals arbitrage of bemiddeling, maar deze alternatieven dienen echter voorafgaand te worden omkaderd. Daarnaast, is het voor een partij aanbevolen om vóór het afsluiten van een verbintenis de nodige informatie in te winnen over de reikwijdte van haar aansprakelijkheid in geval zij of één van haar handelspartners zich schuldig maakt aan een gebrekkige uitvoering van een overeenkomst. Deze aanpak maakt het met name mogelijk om een groot aantal problemen te vermijden. In dit kader, staat VANHAUTE ADVOCATEN zijn cliënten bij in het opstellen van hun overeenkomsten, het reviseren van hun verbintenissen alvorens deze definitief worden afgesloten en biedt het kantoor, in voorkomend geval, de nodige begeleiding bij gerechtelijke procedures.