NL | FR | EN
Betalingsvoorwaarden
 
P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden 

Aan de eindstaat van ereloon en onkosten van P. Vanhaute BVBA dient te worden voldaan binnen 30 dagen na kennisgeving. 

In geval van laattijdige betaling, zullen verwijlsintresten verschuldigd zijn aan de toepasselijke wettelijke rentevoet en dit zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling. 

In geval van laattijdige betaling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 500,00 €, onverminderd elke vergoeding van gerechtskosten die kan worden opgelegd in het kader van een gerechtelijke vervolging. 

In geval van laattijdige betaling, behoudt P. Vanhaute BVBA zich het recht voor om zijn dienstverlening op te schorten. 

De cliënt zal aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit een dergelijke opschorting.