NL | FR | EN
Algemeen

Terug vorderen van ten onrechte ingehouden roerende voorheffing op dividenden van Belgische (beurs) vennootschappen. 

Met het Tate & Lyle arrest dd. 12 juli 2012 maakt het Hof van Justitie een einde aan de discriminerende praktijk in België inzake de roerende voorheffing.

Een Europese vennootschap die een participatie van minder dan 10% aanhoudt in het kapitaal van een Belgische vennootschap, maar met een aanschaffingswaarde van minimaal 1,2 miljoen EUR (2,5 miljoen EUR vanaf 1 januari 2010), is Belgische roerende voorheffing verschuldigd op de uitgekeerde dividenden.

Wanneer daarentegen deze dividenden door een Belgische vennootschap worden ontvangen, is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Het Hof heeft beslist dat dit onverenigbaar is met het vrije kapitaalverkeer.

De Europese (holding)vennootschappen die zich in deze situatie bevinden kunnen de onterecht ingehouden roerende voorheffing terugvorderen hetzij door het indienen van een bezwaarschrift binnen de termijn van zes maanden, hetzij door een verzoek tot ambtshalve ontheffing binnen de termijn van 5 jaar.

De voorwaarden waaronder de administratie zal ingaan op verzoeken tot teruggave van onterecht ingehouden roerende voorheffing werden vastgelegd in de circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013) dd. 28.06.2013

Vanhaute advocaten heeft reeds met succes tal van procedures ingeleid en staat u hier graag in bij.


Fiscaal Regulariseren ook na 2 januari 2014 nog mogelijk? 

We krijgen tot op heden de vraag of het regulariseren van niet-aangegeven buitenlandse inkomsten nog mogelijk is in België.

Hoewel de allerlaatste fiscale regularisatieronde ten einde is gelopen, kan men nog steeds ‘spontaan’ regulariseren bij zijn lokale belastingcontroleur, de BBI of het parket.

Deze procedure kent zijn voor-en nadelen:

Zo is de woonstaatheffing in dit geval wel verrekenbaar en is er geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd.

De keerzijde van de medaille is dat we geen beroep meer kunnen doen op de gekende tarieven van de belastingverhoging (10/15% op de geregulariseerde inkomsten) zoals voorzien in de Programmawet van 2005, maar dat de fiscus de belastingverhoging conform artikel 444 WIB (10 pct-200% van de aanvullende belasting) zal toepassen.

International Tax Specialists Group (ITSG)

Zoals elk jaar vertegenwoordigt Vanhaute advocaten ook in 2014 België op de bijeenkomsten van de International Tax Specialist Group (zie www.itsgnetwork.com) die gehouden worden op 8/9 mei in Milaan (Europese afdeling) en op 30/31 Oktober in Parijs (wereldwijde meeting). We komen hier later op meer in detail op terug.